วิสัยทัศน์
   
                       "เป็นตำรวจมืออาชีพ  เพื่อความผาสุกของประชาชน"                          
      พันธกิจ
                 1.เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
                      2. ดำเนินในทุกวิถีทางให้ประชาชนในเขตอำเภอพิชัย ดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                      3. ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งสัย สามารถตรวจสอบได้ เน้นการบริการประชาชน ภายใต้กรอบกฎหมาย โดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
                          ใช้อำนาจหน้าที่โดยคำนึงถึงสิทธิพื้นฐานของประชาชน ไม่ลุแก่อำนาจ
                      4. ดำเนินมารตการเชิงรุก เพื่อเข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
                      5. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ เพื่อให้ทุกฝ่ายช่วยกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันประเมินผลการให้บริการ
                          แก่ประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                      6. ภาระกิจ บทบาทหน้าที่สัมผัสใกล้ชิดและให้บริการประชาชน "บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว" และการให้บริการ " กิริยาวาจาสุภาพ
                         ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขยายบริการ ทำงานว่องไว ใส่ใจประชาชน "
                                                    
สถานีตำรวจภูธรพิชัย
PHICHAI  POLICE  STATION

เลขที่ 191 หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทรศัพท์ 055-832060   แฟ๊ก 055-832099
http://www.phichai.uttaradit.police.go.th