สถานีตำรวจภูธรพิชัยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2486 โดยยกฐานะเป็นอำเภอ มี ส.ต.อ.จาม สุขสวัสดิ์    เป็นหัวหน้าสถาน และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2501 ได้ยกฐานะระดับหัวหน้าสถานีเป็ีนผู้บังคับกอง และต่อมาเมื่อ
ปี พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศได้ยกฐานะจากตำแหน่งผู้บังคับกองเป็นตำแหน่งสารวัตรใหญ่ และได้มี พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2536 ให้ยกฐานะ จากสารวัตรใหญ่เป็นรองผู้กำกับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2537 และได้มี พระราชกฤษฎีกา โอนกรมตำรวจไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2541 และยกฐานะจาก รองผู้กำกับ เป็นผู้กำกับ ตั้งแต่ วันที่
10 พฤษภาคม พ.ศ.2541 ถึงปัจจุบัน
                       สถานที่ตั้ง เดิมตั้งอยู่ที่เลขที่ 279 หมู่ที่ 3  ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งตามภาพด้านซ้าย ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2509 จนกระทั่งปี พ.ศ.2551 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวนเงิน 13 ล้านบาท ให้ก่อสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้นตามรูปด้านขวาและได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2553 ต่อมาได้ย้ายเข้ามาเป็นอาคารหลังใหม ที่ตั้ง 191 หมู่ที่ 1 ถ.พิชัย-บ้านแก่ง หมายเลข 1204 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบันสถานีตำรวจภูธรพิชัย
PHICHAI  POLICE  STATION

เลขที่ 191 หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทรศัพท์ 055-832060   แฟ๊ก 055-832099
http://www.phichai.uttaradit.police.go.th